Monday, November 23, 2015

                                                          

БИЕ ДААЛТ 2.

УХХЦҮ-IV ангийн оюутнуудын Ургамлын хорио цээр хичээлээр хийж гүйцэтгэх бие даалтын ажил бичих удирдамж

1.    Үндсэн шаардлага
-       Бие даалтыг Power point программ дээр илтгэл хэлбэрээр бэлтгэнэ.
-       Үсгийн фонд (Arial), үсгийн хэмжээ гарчиг 24 pt, bold, текст 20 pt, мөр хоорондын зай 1.5sp байна.
-       Анимешин оруулахгүй.

Thursday, November 5, 2015

БИЕ ДААЛТ 1.

УХХЦҮ-IV ангийн оюутнуудын Ургамлын хорио цээр хичээлээр хийж гүйцэтгэх бие даалтын ажил бичих удирдамж

1.    Үндсэн шаардлага
-       Бие даалтыг A4 (210 x 297мм) хэмжээний цаасны нэг тал хэвлэсэн байна.
-       Цаасны захаас авах хэмжээ нь дээд, доод талаас 25мм, баруун гар талаас 20 мм, зүүн гар талаас 35мм хэмжээтэй байна.
-       Үсгийн фонд (Arial), үсгийн хэмжээ 12 pt, мөр хоорондын зай 1.5 sp байна.
-       Хавтас, хуудас дээр нэмэлт чимэглэл, хүрээ, зураг оруулахгүй.